Verlicht despotisme | Definitie, voorbeelden en feiten (2023)

politicologie

geverifieerdCiteren

Hoewel alles in het werk is gesteld om de regels voor de citatiestijl te volgen, kunnen er enkele verschillen zijn. Raadpleeg de juiste stijlhandleiding of andere bronnen als u vragen heeft.

Selecteer Citatiestijl

Externe websites

Afdrukken

geverifieerdCiteren

Hoewel alles in het werk is gesteld om de regels voor de citatiestijl te volgen, kunnen er enkele verschillen zijn. Raadpleeg de juiste stijlhandleiding of andere bronnen als u vragen heeft.

Selecteer Citatiestijl

Ook wel bekend als: welwillend despotisme

verlicht despotisme, ook wel genoemdwelwillend despotisme, regeringsvorm in de 18e eeuw waarin absolute vorsten wettelijke, sociale en onderwijshervormingen nastreefden, geïnspireerd door deVerlichting. Een van de meest prominenteverlicht despotenwarenFrederik II (de Grote),Peter I (de Grote),Catharina II (de Grote),Maria Theresia,Jozef II, EnLeopold II. Ze voerden doorgaans bestuurlijke hervormingen, religieuze tolerantie en economische ontwikkeling in, maar stelden geen hervormingen voor die hun zouden ondermijnensoevereiniteitof de sociale orde verstoren.

De redactie van Encyclopaedia BritannicaDit artikel is voor het laatst herzien en bijgewerkt doorJef Wallenfeldt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 12/01/2024

Views: 6113

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.