Niveaus van wiskunde | Van basisschool tot universiteit (2023)

Een van de hoofdvakken die deel uitmaakt van ons onderwijs in wiskunde. Als kind hebben we leren tellen. Naarmate de tijd verstreek, leerden we verschillende nieuwe concepten over wiskunde. De niveaus van wiskunde, evenals de volgorde ervan, variëren van de lagere school tot de universiteit. Het kennen van alle niveaus van wiskunde is nodig om jezelf voor te bereiden als je naar de universiteit gaat.

Wiskundeniveaus op volgorde

Dit is het gebruikelijke wiskundeniveau per leerjaar als de leerling op de middelbare school geen lessen op de middelbare school heeft gevolgd. Hier zijn de verschillende wiskundeniveaus per leerjaar.

Niveaus van wiskundelessen in het basisonderwijs

 • Kleuterschool = Basis Rekenen
 • Graad 1 = basisrekenkunde waarbij vier operatoren betrokken zijn. Ook het schatten en afronden van getallen wordt hier geïntroduceerd.
 • Graad 2 = Naast Basis Rekenen en afronding van getallen, vormen, patronen, maten worden hier ook geleerd.
 • Graad 3 = Gedurende deze tijd leren leerlingen over breuken als hele getallen. Ze weten ook hoe ze de operatoren ">" en "<" moeten gebruiken. Het bevat ook basisgeometrie met betrekking tot oppervlakte en omtrek.
 • Graad 4 = Gedurende deze tijd zijn studenten zich nu bewust van decimalen en staartdelingen. Ze leren ook over de geometrie van 2D-figuren, zoals het meten van hoeken en het uitvoeren van enkele conversies.
 • Graad 5 = Dit is de tijd dat algebra en geometrische ideeën worden geïntroduceerd. Verder is er gedacht aan metingen van 2D en 3D figuren. De student leert ook over waarschijnlijkheid en statistiek.

Niveaus van wiskundelessen tijdens de middelbare school

 • Graad 6 = Hier wordt nagedacht over algebra, meetkunde, uitdrukkingen, relaties, variabelen en evenredigheid.
 • Graad 7 = Afgezien van algebra en meetkunde, kunnen studenten ook leren over ongelijkheden en de berekening van volume en oppervlakten van verschillende vormen.
 • Graad 8 = Nogmaals, hier wordt gedacht aan algebra en meetkunde met de toevoeging van lineaire functies, grafieken en andere.

Wiskundeniveaus op de middelbare school

 • Graad 9 - Algebra I wordt geïntroduceerd.
 • Graad 10 - Leer geometrie en de verschillende soorten vormen
 • Grade 11 - Algebra II wordt gedacht aan studenten.
 • Grade 12 - Studenten maken kennis met Pre-Calculus om hen voor te bereiden op de verschillende wiskundeniveaus op de universiteit.

Houd er rekening mee dat de wiskundige concepten voor de kleuterschool tot groep 8 elk jaar kunnen variëren. Hoewel je in groep 8 te maken krijgt met geometrie, worden er maar een paar onderwerpen behandeld. Dit is heel anders dan de geometrie die op de middelbare school wordt aangeboden, omdat het verschillende activiteiten kan omvatten, zoals patronen, volume, omtrek en nog veel meer. Het is ook de moeite waard om de Saksische wiskundeniveaus te kennen.

Bij het beheren van je middelbare schoolrooster, kan het moeilijk zijn om te kiezen welke wiskundelessen je wilt volgen. Veel studenten vinden dat ze te veel huiswerk hebben. Er worden verschillende soorten wiskundelessen aangeboden voor middelbare scholieren. Meestal variëren ze op basis van hun moeilijkheidsgraad. Daarom zou het moeilijk voor je zijn om te kiezen uit welke wiskundeklasse je het beste kunt kiezen.

Wiskundeniveaus op de middelbare school

Als middelbare scholieren willen afstuderen, moeten ze drie jaar wiskunde kunnen volbrengen. Vaak moeten middelbare scholieren zowel een algebraklas als een meetkundeklas volgen.

Om een ​​standaard wiskundeniveau voor middelbare scholieren te hebben, heeft de overheid de Common Core-normen voor wiskunde opgesteld. Het werd goedgekeurd door ten minste 45 staten in het hele land. Het omvat zes categorieën, waaronder algebra, meetkunde, statistiek, waarschijnlijkheid, functies en modellering. Al deze moeten worden opgenomen in de wiskundelessen van middelbare scholieren. Maar deze normen zijn behoorlijk uitgebreid, omdat niet wordt aangegeven welke specifieke concepten voor elke klas zijn bedoeld. Daarom vereist het meer beoordeling van verschillende scholen in verschillende staten.

De volgende wiskundeniveaus

Bij het volgen van wiskundelessen is er geen specifieke norm voor welke wiskundige concepten je moet volgen, of je nu eerstejaars, tweedejaars, junior of senior bent. Hoe werkt het? De student begint een wiskundeles te volgen die meer geschikt is voor zijn capaciteiten. Daarna volgt hij de volgende cursus, dan wordt het een reeks cursussen.

De wiskundeniveaus kunnen bijvoorbeeld Algebra 1 omvatten, gevolgd door Meetkunde en vervolgens Algebra 2 of Trigonometrie, Pre-Calculus en ten slotte Calculus. Wat zijn de niveaus van wiskunde na calculus?

Dit is echter niet altijd het geval. Op sommige scholen beginnen ze met het onderwijzen van Algebra 1, gevolgd door Algebra 2, en gaan dan verder met Meetkunde. Op andere scholen combineren ze trigonometrie met meetkunde. Of in plaats van Algebra 2 aan te bieden, vervangen ze het door Pre-Calculus. In het geval dat de middelbare scholier nog niet klaar is om Algebra 1 te volgen, dan kunnen ze ervoor kiezen om een ​​soortgelijke cursus te volgen om hun wiskundige vaardigheden te verbeteren.

Als eerstejaarsstudent begin je met het volgen van een wiskundeles die is gebaseerd op je eerdere wiskundelessen of eerdere toetsen die je hebt afgelegd. Als je bijvoorbeeld Algebra 1 al in groep 8 hebt gevolgd, is de volgende stap Geometrie. Vanaf daar kun je verder met de anderen. Bijgevolg hebben niet alle middelbare scholieren Pre-Calculus of Calculus gedaan.

Niveaus van wiskunde op de universiteit

Als het gaat om wiskundelessen, hebben verschillende hogescholen verschillende verwachtingen. Sommige hogescholen verwachten van hun studenten dat ze drie jaar wiskundelessen hebben gevolgd. Terwijl ze op een paar hogescholen vaak vier jaar wiskunde nodig hebben. Sommige hogescholen vereisen het behalen van specifieke wiskundelessen, zoals algebra 2, meetkunde of pre-calculus.

Voor sommige majors, zoals geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, lijken wiskundelessen echter onbelangrijk. Wat belangrijker is, zijn de lessen die bij je major horen. Daarom hoef je die wiskundelessen tijdens de middelbare school niet te volgen. Aan de andere kant, als je een consistent GPA wilt hebben, moet je goed kunnen presteren in je wiskundelessen.

Uitgebreide kennis van wiskunde is essentieel voor studenten die van plan zijn STEM te studeren. De meeste hogescholen zullen van hun aanvragers eisen dat ze ten minste vier jaar wiskundelessen hebben gevolgd, waaronder Calculus en Pre-Calculus. Wanneer je concurreert met andere slimme studenten, kan het enorm helpen om goed te presteren in wiskundelessen tijdens de middelbare school.

Het maakt niet uit welke major je op de universiteit wilt volgen, vier jaar wiskundeles op de middelbare school kan een grote hulp zijn. Vaak is dit wat de meeste hogescholen van hun aanvragers verwachten. Maar zelfs als dit niet vereist is door hogescholen, kan het je toch helpen je voor te bereiden op de universiteit.

Wat zijn de verschillende niveaus van wiskundelessen op de universiteit? Elk college heeft zijn standaard, maar over het algemeen heeft het een gemeenschappelijke regeling.

 • Voorcalculatie
 • Rekening I
 • Calculus II
 • Rekening III
 • Lineaire algebra

Hoe kunnen studenten slagen op de universiteit?

De wiskundelessen die tijdens de middelbare school worden aangeboden, variëren in bepaalde niveaus, zoals snelheid, moeilijkheidsgraad en andere. Daarom zullen, wanneer je naar de universiteit gaat, de cijfers die je hebt behaald voor deze wiskundelessen nauwkeurig worden onderzocht. Zij zullen uw capaciteiten bepalen en beslissen of u geschikt bent voor hun school.

Maar als je geen plannen hebt om STEM te studeren, hoef je je geen zorgen te maken over je cijfers voor je wiskundelessen. Je kunt je tijd besteden aan lessen die meer verband houden met je major. Goede cijfers halen in je wiskundelessen is al genoeg. Het zou geweldig zijn om onderscheidingen te hebben in je wiskundelessen, maar je zou je meer moeten concentreren op die lessen die meer verband houden met je hoofdvak.

Als je geïnteresseerd bent in STEM als hoofdvak, volg dan vier jaar wiskundelessen. Als je jezelf echter wilt pushen, kun je een aantal geavanceerde wiskundelessen volgen. Daarnaast adviseren wij u om een ​​deskundige in te schakelenhulp bij het schrijven van wiskundevan onze vakmensen. Dit bespaart u zeker tijd en moeite!

Vind je het moeilijk om met je collegepapier om te gaan? Geweldig nieuws! Gebruik promo
mijnpapier20” en geniet van 20% korting op een rekenopdracht van onze profs!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5457

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.