Jezus wordt verzocht (Matteüs 4:1-11) - De identiteit van Jezus - CCEA - GCSE Religious Studies Revision - CCEA - BBC Bitesize (2023)

Samenvatting

De geest leidde Jezus de woestijn in om door de duivel verleid te worden. Na veertig dagen en nachten zonder eten kreeg Jezus honger. De duivel verleidde Jezus om stenen in brood te veranderen, waarop hij antwoordde: "Mensen kunnen niet leven van brood alleen, maar hebben elk woord nodig dat God spreekt." De tweede verleiding was voor Jezus om zich van het hoogste punt van de tempel te werpen en engelen te bevelen hem te vangen. Jezus antwoordde: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef." Ten slotte bood de duivel Jezus alle koninkrijken van de wereld aan in ruil voor zijn aanbidding. Jezus antwoordde: "Aanbid de Heer, uw God, en dien alleen hem!"

De duivel verliet Jezus en engelen kwamen hem helpen.

Jezus wordt verzocht (Matteüs 4:1-11) - De identiteit van Jezus - CCEA - GCSE Religious Studies Revision - CCEA - BBC Bitesize (1)

Een glas-in-loodraam met de verleiding van Christus

De tekst begrijpen

Dedrie verleidingenwaarvan Mattheüs optekent, geven inzicht in de problemen waar Jezus mee worstelde tijdens zijn veertig dagen in de wildernis:

 1. "Zeg tegen deze stenen dat ze brood moeten worden"– Het eerste dilemma waar Jezus voor stond, was hoe hij zijn wonderbaarlijke kracht moest gebruiken, of hij het nu voor zou gebruikenegoïstische redenenof teHelp anderen. Jezus ontzegde zichzelf de mogelijkheid om zijn honger te stillen, ook al had hij veertig dagen en nachten gevast. Hieruit blijkt dat het hem niet om materiële zaken gaat maar omgeestelijk voedseldoor God gegeven.
 2. “Gooi jezelf naar beneden”– Jezus kreeg te horen dat hij zich van het hoogste punt van de tempel moest werpen. Bij deze ene gelegenheid citeerde de Duivel zelf de Schrift. Nogmaals, de uitdaging voor Jezus was omzijn macht misbruiken. Maar het vroeg Jezus er ook ombewijzen dat hij de Messias wasen dat God echt om hem gaf. Deze vraag was een belangrijke vraag voor Jezus om mee om te gaan, omdat hij er keer op keer mee geconfronteerd zou worden als mensen zijn identiteit en autoriteit in twijfel trokken.
 3. "Buig neer en aanbid mij"– Deze verleiding stelde Jezus op de proeftoewijding aan Goden ook zijn verlangen naarpolitieke kracht. Jezus liet echter zien dat zijn idee van een Messias niet iemand was die politieke macht had, maar iemand die Gods koninkrijk op de eerste plaats stelde.

Jezus reageert op elke verleiding met een citaat uit deOude Testamentboek Deuteronomium. Dit laat zien dat wanneer Jezus wordt verzocht en voelt dat hij zich in een moeilijke situatie bevindt, hij naar Gods woord kijkt voor leiding.

Als gevolg van de verleidingen was Jezus sterker en beter voorbereid op zijn bediening omdat hij dat had gedaanverwierp drie valse manierenvan het uitvoeren van zijn taak:

 • alleen voorzien in de materiële behoeften van mensen
 • zijn kracht gebruiken om wonderbaarlijke trucs uit te voeren en populariteit te winnen
 • toegeven aan het kwaad om politieke macht te verwerven

FAQs

What is a good quote for religious studies GCSE? ›

Relationships
 • 'Your body is a temple of the holy spirit... ...
 • ​“Be fruitful and increase in number”
 • “What God has joined together, let no man separate”
 • 'If a man lies with a man as one lies with a woman, both of them have done what is detestable. ...
 • “Honour your mother and father”
 • “Listen to your father, you gave you life …”

How to revise for GCSE Religious Studies? ›

Here are some ideas:
 1. Read your notes from class and a revision guide.
 2. Make new notes on flash cards.
 3. Highlight your notes.
 4. Make new notes from memory.
 5. Cover your notes and recite them to yourself.
 6. Work with a friend and test each other.
 7. Ask a family member to test you.
 8. Do revision quizzes online.

Is religion a good GCSE? ›

Religious Studies GCSE is a valuable qualification for anyone wishing to work in sectors of the employment market where communication skills are important.

What exam board is GCSE Religious Studies? ›

AQA | GCSE | Religious Studies A | Specification at a glance.

Is religious studies GCSE hard? ›

One of the reasons why GCSE Religious Studies is considered relatively easy is that it is highly relevant to everyday life and many individuals have some knowledge of the beliefs and practices of different religions. The exams are mainly composed of essay-based questions.

How hard is religious studies A level? ›

Religious Studies is very accessible at A level provided you have an understanding of the basics of major world religions, and strong writing skills. In this light, a strong grade in an essay-based GCSE, for example English, is a big plus.

Is Religious Studies IGCSE easy? ›

GCSE Religious Studies.

This is an easy and relaxed subject with a pass rate of 71.9%.

What is the pass rate for GCSE religious studies? ›

Across the UK, a greater proportion of students achieved good passes in religious studies in 2022 compared to all GCSE subjects. A total of 77.2% of pupils achieved grade 4/C or higher in religious studies compared to 73.2% for all subjects.

Do colleges look at religion grades? ›

Colleges will consider your overall GPA; if that includes religious classes, then they will be included.

Which religion is the best educated? ›

A Pew Center study about religion and education around the world in 2016, found that Jews are most educated religious group around in the world with an average of 13.4 years of schooling; Jews also have the highest number of post-secondary degrees per capita (61%).

Is Studies of Religion 1 hard? ›

Each section of the SOR paper is smaller, snappier, and therefore much easier to master than other HSIE subjects. And your study notes should reflect this: smaller, snappier, easier to master. Act like a Tibetan monk and make that your new mantra.

What are GCSE exams in America? ›

In the USA, the equivalent of GCSE is called the General Educational Development test, or the GED. The GED is a high school equivalency test that is administered by the states. A level is the equivalent of the American high school diploma.

What is re GCSE useful for? ›

RS, whether at GCSE or A level, is a rigorous humanities subject. Young people find RS to be challenging and academically rewarding. It equips them to understand morality, ethics and credibility of evidence. It is recognised as providing suitable preparation for degree courses by top universities.

How many GCSEs do you take? ›

How many GCSEs do you need to take? The minimum number of subjects you are asked to take at GCSE is five, with most students choosing between nine and ten different subjects. You can choose to take more than the average amount, though this is down to you, your preferences and academic ability.

What is a good quote for religion? ›

If faith is lost, there is no security and there is no life for him who does not adhere to religion. I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use. Religion is love; in no case is it logic.

What are some catchy religious quotes? ›

Short Christian Sayings
 • Be still and know that I am God. ( Psalm 46:10)
 • Whenever I am afraid, I will trust in You. ( Psalm 56:3)
 • Blessed Assurance, Jesus Is Mine!
 • Let go and let God.
 • Fear ends where faith begins.
 • I will praise thee with my whole heart. ( ...
 • The Lord gives wisdom. ( ...
 • Trust in the Lord with all your heart. (
Oct 20, 2019

What are some famous quotes on religious faith? ›

“True faith means holding nothing back. It means putting every hope in God's fidelity to His Promises.”—Francis Chan, Crazy Love: Overwhelmed by a Relentless God. This is a strong quote that can really motivate and inspire those who read it. 3.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 12/11/2023

Views: 6137

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.