Drie van de evangeliën maken melding van verzoekingen in de wildernis (2023)

De verzoekingen van Jezus in de woestijn worden genoemd door drie van de schrijvers van de evangeliën: Matteüs, Marcus en Lucas. John maakte er geen melding van.

Marcus vermeldt eenvoudigweg het feit dat Jezus verzocht werd; Matteüs en Lucas specificeren de verleidingen. Ze noemen allebei als eerste de verleiding dat Jezus zichzelf van voedsel voorziet door op wonderbaarlijke wijze brood uit steen te maken. Mattheüs noemde als tweede de verleiding dat Jezus zich moedwillig op de bescherming van de Vader stortte; Luke plaatste deze verleiding op de derde plaats. Als laatste in het verslag van Mattheüs en op de tweede plaats in dat van Lukas staat de verleiding voor Jezus om wereldse macht en rijkdom te zoeken. Velen interpreteren of begrijpen de bijbelse verslagen van de verleidingen verkeerd. In The Mortal Messiah schreef ouderling Bruce R. McConkie: ‘Jezus, zoals onze evangelische schrijvers ons vertellen, werd door de Geest naar de wildernis geleid om door de duivel verzocht te worden. Zoals we echter zullen zien, ging hij de wildernis in, geleid door de Geest, om bij God te zijn.

In Doctrinal New Testament Commentary merkte ouderling McConkie op dat deugdzame mannen niet op zoek gaan naar verleiding.T Toen, na veertig dagen vasten, bidden en goddelijke communie - en in verband met bepaalde grote geestelijke ervaringen die hij toen kreeg - werd hij bezocht door de duivel die kwam verleiden, verleiden, proberend het huis van geloof waarin Jezus woonde te vernietigen.' [Zie JST Matt. 4:1-2; en JST Luke 4:1-2.]

FAQs

Wat zijn de wetten van God? ›

De betekenis van Wet of Tora in het Eerste Testament. De totale menselijke werkelijkheid dient onder de heerschappij van God geplaatst te worden, opdat alles zijn waardigheid en identiteit zou krijgen. Om dit concreet gestalte te geven, is er de Tora.

Hoeveel wonderen staan er in de Bijbel? ›

De drie synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) hebben 14 wonderen gemeen, Marcus en Lucas 15, Matteüs en Marcus 19, en Matteüs en Lucas 15. Johannes vermeldt zeven wonderen (met de opstanding en de wonderbare visvangst daarna negen), die tekenen genoemd en waarvan er vijf alleen bij hem staan.

Wat is de betekenis van de opstanding? ›

' Door de opstanding kunnen we fundamentele vragen over de aard van God, onze eigen aard en onze relatie tot God, het doel van dit leven en de hoop die we in Christus hebben, beter beantwoorden. De volgende inzichten worden door de opstanding van Jezus Christus onderstreept.

Waar staat de kruisiging in de Bijbel? ›

De kruisiging vanJezus

23:25-46; Joh. 19:1-34), stemt overeen met wat er over de gangbare praktijken bekend is uit andere bronnen. Jezus wordt gegeseld, hij wordt publiekelijk bespot, de kleren worden Hem van het lijf gerukt. Hij wordt gedwongen de kruisbalk (patibulum) zelf naar de plaats van executie te brengen (Joh.

Wat mag je niet doen volgens de Bijbel? ›

19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Jezus leert ons dat een mens wordt veroordeeld om wat hij zegt, volgens hem is de tong van de mens het gevaarlijkste wapen ("met uw tong prijst gij de Heer, en met diezelfde tong vervloekt gij uw Medemens").

Wat mag je niet doen als je christen bent? ›

Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.

Hoeveel vrouwen mag je hebben in de Bijbel? ›

Heiligen der laatste dagen geloven dat het huwelijk tussen één man en één vrouw de gangbare huwelijkswet van de Heer is. In de tijd van de Bijbel gebood de Heer sommige mensen om een meervoudig huwelijk te sluiten — een huwelijk tussen één man en meerdere vrouwen.

Hoeveel mensen gaan naar de hemel Jehova? ›

Het precieze aantal wereldwijd is 8,3 miljoen getuigen. Volgens het hoofdkantoor groeit het aantal Jehovah's Getuigen jaarlijks met ongeveer één procent.

Kan Jezus over water lopen? ›

Toen het avond werd, begon het te waaien en werden de golven hoger. Later die avond ging Jezus naar zijn discipelen toe. Hij liep op het water om naar de boot te gaan. De discipelen zagen Hem op het water lopen.

Wat zegt de Bijbel over de opstanding? ›

De opstanding van Jezus Christus uit de doden vormt het hart van de nieuwtestamentische verkondiging. Alles staat of valt ermee, zegt Paulus in zijn uitvoerige verdedigingsrede van de opstanding in 1 Korintiërs 15: indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden' (1 Kor.

Wat gaat er gebeuren op de dag des oordeels? ›

Het Laatste Oordeel is volgens de katholieke leer het moment waarop Jezus als Rechter over alle mensen zal oordelen. Daarmee zal Hij de wereld definitief verlossen van het kwaad. Wanneer de Dag des Oordeels zal aanbreken, is niet geopenbaard. 'De dag van de Heer komt als een dief in de nacht', schrijft Sint Paulus.

Wat betekent Triniteit? ›

De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (van het Latijnse: trinitas, Oudgrieks: τριάς, Trias) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Hoe sterf je bij kruisiging? ›

Bij kruisiging waren verschillende doodsoorzaken mogelijk: meestal stierf het slachtoffer uiteindelijk door verstikking. Mogelijk kon een slachtoffer ook sterven door een hartstilstand, een fysieke shock of uitdroging. Het bloedverlies door vastnagelen is nihil.

Welke dag is Jezus gekruisigd? ›

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost.

Wat wordt bedoeld met je kruis dragen? ›

Voor de evangelisten is 'het kruis dragen' een symbolische spreekwijze geworden, die de bereidheid tot het martelaarschap, tot het verdragen van spot en verachting of tot alledaags ascetisme aangeeft. Na Jezus' kruisdood kunnen zij deze uitdrukking niet meer los zien van wat er met hun meester gebeurd is.

Wat is de wet in de Bijbel? ›

'Wet en Profeten' is de joodse aanduiding voor de Heilige Schrift. De joodse Bijbel bestaat uit de driedelige TeNaCh: Tora ('Wet'), Nevie'iem ('Profeten') en Chetoeviem ('Geschriften'). De Tora wordt ook wel de Wet van Mozes genoemd.

Welke wetten zijn er allemaal? ›

Op Overheid.nl zijn de volgende typen wetgeving en regelgeving beschikbaar:
 • verdragen;
 • wetten;
 • Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's);
 • Koninklijke Besluiten (KB's);
 • ministeriële regelingen;
 • beleidsregels en circulaires;
 • regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's);

Wat is het zevende gebod? ›

Overspel is vals spelen, weglopen bij de ander

Weglopen terwijl iemand op je vertrouwt. God vertelt ons in het 7e gebod: je mag niet weglopen uit een huwelijk.

Wat zijn de wetten van de natuur? ›

Die 5 natuurwetten vormen de basis van het werk van Innersteps en ook de basis van mijn eigen spirituele beoefening.
 1. Natuurwet 1. Ik sta niet los van de natuur, ...
 2. Natuurwet 2. De natuur is zoveel intelligenter. ...
 3. Natuurwet 3. De natuur is continu in beweging, ...
 4. Natuurwet 4. ...
 5. Natuurwet 5.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 24/10/2023

Views: 6139

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.